Learners

0 Comments

APPLICATIONS FOR LEARNERS LICENSE TRAINING x 100

The Mossel Bay Municipality:

wishes to assist 100 unemployed youths residing in the Mossel Bay Municipal Area with LEARNERS LICENSE TRAINING as follows:
X 50 unemployed youths in Mossel Bay
X 20 unemployed youths in Great Brak River
X 20 unemployed youths in Sonskynvallei
X 10 unemployed youths in Herbertsdale

The programme will run over 5 months and participants will be expected to complete a Life Skills Program before the learners license training commences.

Requirements:

 1. Applicants to be unemployed.
 2. Applicants between the ages of 18 and 35.
 3. Applicants to have passed at least Grade 10.
 4. Applicants must reside within the Mossel Bay municipal district.
 5. Applicants to attend class from 10:00 – 15:00 on the days of training.

General:

 • Applications in writing must be accompanied by an official application form (which can be obtained from any municipality facilities within the areas as mentioned above);
  CV;
  Affidavit of unemployment;
  Proof of address;
  Certified copy of an identity document;
  Certified copy of highest grade/standard passed.
 • The application forms can be handed in at any municipal facilities in the areas as mentioned above not later than 12:00 on 8 February 2022.
 • Daily training will be from 10:00- 14:00 (no catering will be supplied).
 • For more information contact the Youth Office on telephone (044) 606 5224/9 (ext.6299) or email at yvanaswegen@mosselbay.gov.za

AANSOEKE VIR LEERDERSLISENSIE OPLEIDING
Die Mosselbaai Munisipaliteit wil soos volg aan 100 werklose jeugdiges woonagtig in die Mosselbaai Munisipale Area bystand verleen met die verkryging van hul LEERDERSLISENSIE OPLEIDING:
X 50 werklose jeugdiges in Mosselbaai
X 20 werklose jeugdiges in Grootbrak Rivier
X 20 werklose jeugdiges in Sonskynvallei
X 10 werklose jeugdiges in Herbertsdale

Die program sal oor 5 maande strek en daar sal van deelnemers verwag word om ‘n Lewensvaardigheidsprogram te voltooi voordat die leerderslisensieopleiding aanvang neem.

Vereistes:

 1. Aansoekers moet werkloos wees.
 2. Aansoekers moet jeugdiges tussen die ouderdom van 18 en 35 jaar oud wees.
 3. Aansoekers moet ten minste Graad 10 geslaag het.
 4. Aansoekers moet binne die Mosselbaai munisipale distrik woonagtig wees.
 5. Aansoekers moet klasse vanaf 10:00 – 15:00 op die dae van opleiding bywoon

Algemeen:

 • Skriftelike aansoeke moet vergesel wees van ‘n amptelike aansoekvorm (wat verkrygbaar is van enige munisipale fasiliteite binne die areas soos hierbo vermeld);
  CV;
  Verklaring van werkloosheid;
  Bewys van adres;
  Gesertifiseerde afskrif van ‘n identiteitsdokument;
  Gesertifiseerde afskrif van hoogste geslaagde graad/standerd.
 • Die aansoekvorms kan by enige munisipale fasiliteite in die areas soos hierbo vermeld ingehandig word, nie later nie as 12:00 op 8 Februarie 2022.
 • Daaglikse opleiding is vanaf 10:00- 14:00 (geen verversings word voorsien nie).
 • Vir meer inligting, kontak die Jeugkantoor by telefoon (044) 606 5224/9 (uitbreiding 6299) of e-pos by yvanaswegen@mosselbay.gov.za

IZICELO ZOKUQEQESHELWA IILAYISENISI ZOKUFUNDA UKUQHUBA
UMasipala wase Mossel Bhayi ufuna ukubonelela NGOQEQESHO LOKUFUNDELA UKUQHUBA kubantu abatsha abali-100 abangaphangeliyo nabahlala kwingingqi kaMasipala wase Mossel Bhayi, ngolu hlobo lulandelayo:
X 50 labantu abatsha abangaphangeliyo base Mossel Bhayi
X 20 labantu abatsha abangaphangeliyo base Groot Braka
X 20 labantu abatsha abangaphangeliyo base Sonskyn Valley
X 10 labantu abatsha abangaphangeliyo base Herbertsdale

Le nkqubo iyakuqhuba isithuba esingangeenyanga ezi-5 kwaye abathabathi nxaxheba bayakulindeleka ukuba baqukumbele iNkqubo yeZakhono Zobomi phambi kokuba kuqaliswe ngoqeqesho.

Iimfuno / Okulindelekileyo

 1. Abenzi-zicelo kufuneka babe abaqeshwanga/abaphangeli.
 2. Abenzi-zicelo kufuneka babe lulutsha oluphakathi kweminyaka eli-18 ne 35 ubudala.
 3. Abenzi-zicelo kufuneka babe baliphumelele iBanga le 10 ubuncinane.
 4. Abenzi-zicelo kufuneka babe bahlala phakathi kwisithili sikaMasipala wase Mossel Bhayi.
 5. Abenzi-zicelo kufuneka bangene iiklasi ukusuka kwintsimbi ye 10:00 – 15:00 ngeentsuku zoqeqesho.

Gabalala

 • Izicelo ezibhaliweyo kufuneka zihambe nefomu esesikweni (nefumaneka kulo naliphina iziko likamasipala kwezi ngingqi zichazwe apha ngentla), iCV, ubungqina obufungelweyo bokuba awuphangeli, ubungqina bendawo ohlala kuyo, ikopi eqinisekisiweyo yeSazisi sakho kwakunye nekopi eqinisekisiweyo yesiqu semfundo/ibanga oliphumeleleyo.
 • Iifomu zezicelo zingangeniswa ngesandla kulo naliphina iziko likamasipala kwezi ngingqi zichazwe apha ngentla phambi ko 12:00 ngomhla we 8 Febhuwari 2022.
 • Uqeqesho luyakuqala ngentsimbi ye 10:00 – 14:00 imihla yonke (akukho kutya kuyakubonelelwa).
 • Xa ufuna iingcombolo ezithe vetshe ungaqhagamshelana ne Ofisi Yolutsha kule nombolo yomnxeba (044) 606 5224/9 (ext 6299) okanye nge-imeyile ku yvanaswegen@mosselbay.gov.za

Leave a Reply

Your email address will not be published.

buy windows 11 pro test ediyorum